Regulamin

VI JANCZEWSKA DZIESIĄTKA(10KM) O MIECZ KASZTELANA SANTOCKIEGO ORAZ MARSZ NORDIC WALKING (5KM)

JANCZEWO 02-czerwca-2019 r.

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU/MARSZU

 • popularyzacja biegania i chodzenia jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • promocja wsi Janczewo
 • promocja gminy Santok

ORGANIZATOR

 • Gmina Santok
 • Gminny Ośrodek Kultury
 • Sołectwo Janczewo
 • Osp Janczewo
 • Stowarzyszenie „Janczewo biega”

TERMIN I MIEJSCE

 • Zawody odbędą się 02 czerwca /niedziela/ 2019r. w Janczewie
 • Start do biegu głównego (10km)o godzinie 10:00
 • Start nordic walking (5km) o godzinie 10:05
 • Start i meta: wysokość sali wiejskiej w Janczewie
 • Wspólna rozgrzewka zostanie przeprowadzona o godzinie 09:30 przez profesjonalnego trenera.

TRASA I DYSTANS.

 • Trasa biegu w całości znajduje się na terenie Janczewa
 • Podłoże – mieszane /asfalt, miękki grunt/
 • Bieg główny – 10km /2 pętle po 5km/
 • Marsz nordic walking – 5km /1 pętla/
 • Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr
 • Woda na trasie- 3km,5km,8km
 • Elektroniczny pomiar czasu

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Ustalony został limit 350 osób /bieg główny oraz nordic walking
 • Uczestnikiem biegu i marszu nordic walking może zostać każda osoba, która wyrazi chęć udziału w imprezie ,wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy oraz dokona opłaty startowej.
 • Wniesienie opłaty startowej oznacza finalizację zgłoszenia uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu/marszu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Udział biorą wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia (tj. do dnia 02 czerwca 2019 ), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej oraz narodowości. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego, okazać ją podczas pobierania pakietu startowego w biurze zawodów.
 • Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 350 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 • W przypadku jeśli limit uczestników 350 osób zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte z momentem osiągnięcia limitu (zgłoszenia wraz z opłatami startowymi). W dniu zawodów opłata wynosi 40zł.
 • Opłata za bieg przez stronę internetową w terminie 01.03.2019 – 31.05.2019.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), celem kontroli daty urodzenia.
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Limit czasu ukończenia biegu wynosi 1 godz. 30 min.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA.

Opłata startowa jest wnoszona przez płatności elektroniczne poprzez wypełnienie internetowego formularza, który znajduje się w zakładce ZAPISZ SIĘ na stronie www.janczewska10.pl lub STS TIMING- zapisy. Istnieje również możliwość wniesienia opłaty w czasie działania biura zawodów (opłata 40zł).

Opłata startowa wynosi 35zł i nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną od 01 marca 2019 do 31 maja 2019 na stronie www.janczewska10.pl
lub STS TIMING- zapisy.

PAKIET STARTOWY

 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu, marszu nordic walking otrzyma:
  • Koszulkę techniczną
  • Kupon na ciepły posiłek po biegu
  • Pakiet produktów od sponsorów
  • Napój izotoniczny

POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności w ,,VI Janczewskiej Dziesiątce o Miecz Kasztelana Santockiego’’ przeprowadzi firma STS TIMING. Pomiar odbywać się będzie przy pomocy systemu chipów. Chip wraz z numerem startowym zawodnicy pobierają w biurze zawodów.
 • Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasu netto – liczonych od momentu przekroczenia linii startu.
 • W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 • Punkt kontrolny pomiaru czasu na trasie: Start, 5km, meta.
 • Brak odczytu z chipa na punktach kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
  Prosimy o zwrot chipów po biegu

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro zawodów mieści się w Sali wiejskiej w Janczewie i czynne jest:
  • 01 czerwiec 2019r. (sobota) w godzinach 17:00-20:00
  • 02 czerwiec 2019r. (niedziela) w godzinach 7:00-9:30

  Kierownikiem biura zawodów jest Pani Kamila Hirniak . Jest osobą decyzyjną w przypadku sporów.
  W biurze zawodów mieszczą się toalety oraz depozyt na czas zawodów.

KLASYFIKACJA

 • W zawodach będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • Klasyfikacja biegu open
  • Klasyfikacja generalna biegu kobiet
  • Klasyfikacja generalna biegu mężczyzn
  • Klasyfikacja marszu nordic walking open kobiet
  • Klasyfikacja marszu nordic walking open mężczyzn
  • Klasyfikacja wiekowa kobiet bieg/marsz nordic walking
   • K18 (18 – 29)
   • K30 (30 – 39)
   • K40 (40 – 49)
   • K50 (50 – 59)
   • K60 (60 – 69)
   • K70 (70 – wzwyż)
  • Klasyfikacja wiekowa mężczyzn bieg/marsz nordic walking
   • M18 (18 – 29)
   • M30 (30 – 39)
   • M40 (40 – 49)
   • M50 (50 – 59)
   • M60 (60 – 69)
   • M70 (70 – wzwyż)

NAGRODY

 • Po biegu nagrody i statuetki otrzymają:
  • Klasyfikacja generalna kobiet/ bieg główny/ (1-3 miejsce)
  • Klasyfikacja generalna mężczyzn /bieg główny/ (1-3 miejsce)
  • Klasyfikacja generalna kobiet/ nordic walking /(1-3 miejsce)
  • Klasyfikacja generalna mężczyzn /nordic walking /(1-3 miejsce)
  • I miejsce biegu mężczyzn Miecz Kasztelana Santockiego oraz 500zł.
  • II miejsce biegu mężczyzn 200zł oraz nagroda rzeczowa.
  • III miejsce biegu mężczyzn 100zł oraz nagroda rzeczowa.
  • I miejsce biegu kobiet Miecz Kasztelana Santockiego oraz 500zł.
  • II miejsce biegu kobiet Miecz 200zł oraz nagroda rzeczowa.
  • III miejsce biegu kobiet Miecz 100zł oraz nagroda rzeczowa.
  • I miejsce marszu nordic walking mężczyzn Miecz Kasztelana Santockiego oraz 500zł.
  • II miejsce marszu nordic walking mężczyzn 200zł oraz nagroda rzeczowa.
  • III miejsce marszu nordic walking mężczyzn 100zł oraz nagroda rzeczowa.
  • I miejsce marszu nordic walking kobiet Miecz Kasztelana Santockiego oraz 500zł.
  • II miejsce marszu nordic walking kobiet 200zł oraz nagroda rzeczowa.
  • III miejsce marszu nordic walking kobiet 100zł oraz nagroda rzeczowa.
  • Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji wiekowych
  • NAGRODY NIE DUBLUJĄ SIĘ – zawodnicy nagradzani w kategorii open nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg główny.
Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą marsz nordic walking.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i marszu nordic walking.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną mieszczącą się na starcie/mecie oraz mobilny punkt medyczny na trasie.
 • Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu/Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu/Marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu/Marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu/marszu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Osoby, które chciałby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi na adres administracja@janczewska10.pl. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – Michał Myszkowski. Decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48h
 • Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.